วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง


     ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๗๔๙ อีเมล์ [email protected]

บัตรสนเท่ห์ที่จะสืบสวนได้ กฎหมายกำหนดไว้เพียงกว้างๆ ว่า จะต้องระบุข้อเท็จจริงและหรือพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะสืบสวนได้
(สรุป เป็นดุลพินิจ)

ช่องทางการส่งเรื่องราวที่จะร้องทุกข์

    E-Mail :[email protected]
โดยใส่ชื่อและข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทร อีเมล์ หัวข้อในการร้องเรียนและรายละเอียด

    มาติดต่อด้วยตนเอง/เขียนจดหมายมาที่ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง อาคาร ๑๔-๑๕
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

    โทรศัพท์มาที่หมายเลข ๐๒-๒๐๕-๑๗๔๙ Fax : ๐๒-๒๕๑-๓๙๒๘
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

 


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕