วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖๐


วันศุกร์ที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.
พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รองผบช.สพฐ.ตร.รรท.ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และข้าราชการตำรวจในสังกัด
เป็นผู้แทน สพฐ.ตร.เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป
ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิงสุนันท์ ฟูปลื้ม นวท.(สบ ๔) กยส.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง

วันพุธที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พล.ต.ต.อัครพล ศรีเสาวลักษณ์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
แสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการ บริเวณถนนอังรีดูนังต์ และเกาะกลางถนนอังรีดูนังต์โดยรอบ

วันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ ๕) พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก. แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตร
"อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๕๒ พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

วันพุธที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก. ได้ให้การต้อนรับ
และบรรยายภารกิจ หน้าที่ และลักษณะงานของ พฐก.
แก่นักศึกษาหลักสูตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม ๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา โดยมี พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
บรรยายและอธิบายพันธกิจ หน้าที่ ภารกิจ เพื่อเพิ่มความรู้จักและสร้างแนวทางพัฒนาร่วมกันต่อไป

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น.
พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ ๕) พฐก.
ได้บรรยายและอธิบายพันธกิจ หน้าที่ ภารกิจ แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรม
หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย ๕๑/๒ ๒๕๕๙ " เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือ กันในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
นายสุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะข้าราชการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ
โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ให้การต้อนรับเยี่ยมชม

วันพุธที่ ๔ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เเมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.จิรศักดิ์ เจียมเจตจรูญ นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก. และตัวแทนข้าราชการตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ร่วมทำบุญที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕