วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖๐


วันอังคารที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก.
แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่
เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ ณ ห้องประชุม กนฝ.พฐก.

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก.
แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร บรอ.๔
และผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่ผู้คณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุม ๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

วันพุธที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
และข้าราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ได้ให้นำชมและบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตร
การบริการจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๘
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ ๕) พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก. แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตร
"อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๕๒ พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

วันพุธที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก. ได้ให้การต้อนรับ
และบรรยายภารกิจ หน้าที่ และลักษณะงานของ พฐก.
แก่นักศึกษาหลักสูตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม ๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา
โดยมี พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
บรรยายและอธิบายพันธกิจ หน้าที่ ภารกิจ เพื่อเพิ่มความรู้จักและสร้างแนวทางพัฒนาร่วมกันต่อไป

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น.
พ.ต.อ.พิษณุ ฟูปลื้ม นวท.(สบ ๕) พฐก.
ได้บรรยายและอธิบายพันธกิจ หน้าที่ ภารกิจ แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรม
หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย ๕๑/๒ ๒๕๕๙ " เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือ กันในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
นายสุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะข้าราชการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ
โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ให้การต้อนรับเยี่ยมชม

วันพุธที่ ๔ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เเมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.จิรศักดิ์ เจียมเจตจรูญ นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
และตัวแทนข้าราชการตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ร่วมทำบุญที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕