:: กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
   
 วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

   ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต
   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๙

   ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ

   นโยบายการบริหารราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙

   ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

 
แผ่นพับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
คำแนะนำการเก็บวัตถุยาน
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
 
แนวทางการตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน
 
คำแนะนำการส่งตรวจของกลาง
ประเภทลายนิ้วมือแฝง
 
คำแนะการส่งตรวจยาเสพติด
 
คำแนะนำการส่งตรวจทางเคมี
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
ด้วยเครื่องจับเท็จ

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม นวท.(สบ ๔) กชว.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๕๑
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
ให้แก่ นศ. คณะวิทยาศาสตร์ จาก ม.มหิดล
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รรท.ผบก.พฐก.
ผู้แทน สพฐ.ตร.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
เรื่อง การกำหนดการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์(INSSP )
ตั้งแต่วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ถ.วิภาวดี เขตจตุจักร กทม

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
ให้แก่ นศ. คณะวิทยาศาสตร์ จาก ม.มหิดล
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช.
พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รรท.ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รรท.ผบก.พฐก.
นวท.(สบ ๕) พฐก. และ นวท.(สบ ๔) แต่ละกลุ่มงาน
ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.อ่อง วิน อู้ ผบ.ตร.เมียนมา พร้อมคณะ
พร้อมทั้งนำเยี่ยมการปฏิบัติงานของ พฐก.

ประมวลภาพกิจกรรมของ พฐก.
   

 


พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี
รอง ผบก.ศพฐ.๑๐ รรท.ผบก.พฐก.QR Code เว็บไซต์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ห้องปฎิบัติการ ที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025:2005กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
ได้รับการรับรองระบบงาน
หน่วยตรวจประเภท C
ตามข้อกำหนดทั่วไป
สำหรับหน่วยตรวจ
มอก.๑๗๐๒๐ - ๒๕๕๖
(ISO/IEC 17020:2012)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานจเรตำรวจ
กองสารนิเทศ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
การจัดการความรู้ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
แห่งชาติ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
สอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด.

ปณิธานของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"พิสูจน์หลักฐานอย่างมีมาตรฐาน ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส"

      เรื่อง ยิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้(อ่าน)
      เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมและการเตรียมสารมาตรฐานสำคัญที่พบในพืชกระท่อม
            คือ ไมทราไจมีน (mitragynine) (อ่าน)

           

        Police TV

TV3  TV5  TV7    mcot  Thai PBS  TV9 TV11

thairath  dailynews  dailynews  manager  komchadluck  khaosod


ยอดผู้เยี่ยมชม

counter of websitesกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕
E-Mail : [email protected]