:: กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
   
 วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

   ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต
   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๙

   ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ

   นโยบายการบริหารราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙

   ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

 
แผ่นพับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
คำแนะนำการเก็บวัตถุยาน
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
 
แนวทางการตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน
 
คำแนะนำการส่งตรวจของกลาง
ประเภทลายนิ้วมือแฝง
 
คำแนะการส่งตรวจยาเสพติด
 
คำแนะนำการส่งตรวจทางเคมี
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
ด้วยเครื่องจับเท็จ

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์ นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ พฐก.
แก่ นศ. คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น.
พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.สพฐ.ตร.
และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ได้ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้
กับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือต่อไปในอนาคตต่อ

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ได้ตอบข้อซักถาม
และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ 4) กคพ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก. แก่คณะผู้เข้ารับการอบรม
และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรอัยการผู้ช่วย ภาควิชาการ รุ่นที่ 54
ณ ห้องประชุม บช.ก.

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๖๑
ร.ต.อ.สุตนันท์ ดวงสูงเนิน นวท.(สบ ๒) กคม.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
แก่ นศ. วท.บ.(เคมี) ม.ธรรมศาสตร์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

ประมวลภาพกิจกรรมของ พฐก.
   

 
QR Code เว็บไซต์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ห้องปฎิบัติการ ที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025:2005กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
ได้รับการรับรองระบบงาน
หน่วยตรวจประเภท C
ตามข้อกำหนดทั่วไป
สำหรับหน่วยตรวจ
มอก.๑๗๐๒๐ - ๒๕๕๖
(ISO/IEC 17020:2012)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานจเรตำรวจ
กองสารนิเทศ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
การจัดการความรู้ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
แห่งชาติ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
สอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด.

ปณิธานของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"พิสูจน์หลักฐานอย่างมีมาตรฐาน ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส"

      เรื่อง ยิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้(อ่าน)
      เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมและการเตรียมสารมาตรฐานสำคัญที่พบในพืชกระท่อม
            คือ ไมทราไจมีน (mitragynine) (อ่าน)

           

        Police TV

TV3  TV5  TV7    mcot  Thai PBS  TV9 TV11

thairath  dailynews  dailynews  manager  komchadluck  khaosod


ยอดผู้เยี่ยมชม

counter of websitesกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕
E-Mail : [email protected]