:: กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
   
 วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

   แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านมวลชนสัมพันธ์
สำหรับข้าราชการตำรวจ
ต่อศาสนิกชนต่างๆ

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๙

   ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ

   นโยบายการบริหารราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙

   ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

 
แผ่นพับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
คำแนะนำการเก็บวัตถุยาน
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
 
แนวทางการตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน
 
คำแนะนำการส่งตรวจของกลาง
ประเภทลายนิ้วมือแฝง
 
คำแนะการส่งตรวจยาเสพติด
 
คำแนะนำการส่งตรวจทางเคมี
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
ด้วยเครื่องจับเท็จ

วันนี้ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองพิสูจน์หลักฐานนำโดย
พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
และข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหารของ พฐก.
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว.

วันนี้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก.
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ เก็บขยะ
บริเวณริมทางเดินเท้า ถ.อังรีดูนังต์ ฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองพิสูจน์หลักฐานนำโดย
พ.ต.อ.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท.(สบ ๕) พฐก.
นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กคม.พฐก และ กสก.พฐก. มาเยี่ยมชมโรงงานเจริญชัย หม้อแปลง
เพื่อขอความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
โดยมีคุณสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้

วันที่ ๔ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี บุญเฉลียว นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
พ.ต.อ.หญิง ธีรดา ชินสาย นวท.(สบ ๔) กคพ.พฐก.
พร้อมด้วย ตัวแทนจาก กคพ.พฐก.
เข้าพบคุณบุษบา แซ่ลิ้ม นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
และคุณวิทยา อินทสุวรรณ นักวิชาการ กลุ่มรับรองหน่วยตรวจ
เพื่อขอคำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานISO17020

ประมวลภาพกิจกรรมของ พฐก.
   

 


พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล
ผบก.พฐก.QR Code เว็บไซต์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ห้องปฎิบัติการ ที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025:2017กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
ได้รับการรับรองระบบงาน
หน่วยตรวจประเภท C
ตามข้อกำหนดทั่วไป
สำหรับหน่วยตรวจ
มอก.๑๗๐๒๐ - ๒๕๕๖
(ISO/IEC 17020:2012)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานจเรตำรวจ
กองสารนิเทศ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
การจัดการความรู้ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
แห่งชาติ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
สอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด.

           

        Police TV

TV3  TV5  TV7    mcot  Thai PBS  TV9 TV11

thairath  dailynews  dailynews  manager  komchadluck  khaosod


ยอดผู้เยี่ยมชม

counter of websitesกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕
Email : [email protected]