:: กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
   
 วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๙

   ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ

   นโยบายการบริหารราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙

   ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

 
แผ่นพับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
คำแนะนำการเก็บวัตถุยาน
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
 
แนวทางการตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน
 
คำแนะนำการส่งตรวจของกลาง
ประเภทลายนิ้วมือแฝง
 
คำแนะการส่งตรวจยาเสพติด
 
คำแนะนำการส่งตรวจทางเคมี
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
ด้วยเครื่องจับเท็จ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7
ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร1 ตร. และเวลา 09.45 น.
และเวลา 09.45 น. พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.
ได้นำคณะฯ ชมสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พร้อมทั้งอธิบายหน้าที่และภารกิจของ พฐก. ต่อคณะฯ
โดยผู้ตรวจพิสูจน์ในสังกัด พฐก. ณ ลานสรัลนุช พฐก.

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พฐก.
พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐก. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
และความพร้อมของบุคคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดย พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. พร้อมข้าราชการตำรวจ
ได้ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

วันพุธที่ ๑ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ลานสรัลนุช
พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก. พฐก. ได้รับมอบแอลกอฮอล์ 75%
จาก บริษัท มิตรผล ไบโอฟลูเอล จำกัด เพื่อมอบให้กลุ่มงาน
ในสังกัด พฐก.ใช้ต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พ.ต.อ.ณัฎฐ์ บุรณศิริ นวท.(สบ ๔) กชว.พฐก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ สพฐ.ตร.
แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาตร์ สาขานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล
จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ของ พฐก.

ประมวลภาพกิจกรรมของ พฐก.
   

 


พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู
ผบก.พฐก.QR Code เว็บไซต์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ห้องปฎิบัติการ ที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025:2005กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
ได้รับการรับรองระบบงาน
หน่วยตรวจประเภท C
ตามข้อกำหนดทั่วไป
สำหรับหน่วยตรวจ
มอก.๑๗๐๒๐ - ๒๕๕๖
(ISO/IEC 17020:2012)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานจเรตำรวจ
กองสารนิเทศ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
การจัดการความรู้ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
แห่งชาติ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
สอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด.

           

        Police TV

TV3  TV5  TV7    mcot  Thai PBS  TV9 TV11

thairath  dailynews  dailynews  manager  komchadluck  khaosod


ยอดผู้เยี่ยมชม

counter of websitesกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕
E-Mail : [email protected]