:: กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
   
 วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

   แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านมวลชนสัมพันธ์
สำหรับข้าราชการตำรวจ
ต่อศาสนิกชนต่างๆ

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๙

   ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ

   นโยบายการบริหารราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙

   ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

 
แผ่นพับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
คำแนะนำการเก็บวัตถุยาน
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
 
แนวทางการตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน
 
คำแนะนำการส่งตรวจของกลาง
ประเภทลายนิ้วมือแฝง
 
คำแนะการส่งตรวจยาเสพติด
 
คำแนะนำการส่งตรวจทางเคมี
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
ด้วยเครื่องจับเท็จ

วันนี้ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
ได้เชิญข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมบริหาร พฐก.
และมอบส่ิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ดังนี้
๑. บัตรอวยพรวันเกิดจาก พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร.
๒. ใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ
๓. เสื้อฟ้าพิสูจน์หลักฐาน

วันนี้ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.
และ พ.ต.อ.หญิง ศิริพร จันทขันธ์ นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
ได้เข้าตรวจสอบการปรับปรุงตามโครงการปรับปรุง
ระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ
ณ พื้นที่ปรับปรุง ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน ๙ ชั้น สตม. (สวนพลู) /span>

วันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ บุรณศิริ นวท.(สบ ๔) กชว.พฐก.
บรรยายบทบาทหน้าที่และภารกิจของ สพฐ.ตร.แก่นักศึกษาตามโครงการนิติวิทยาศาสตร์
หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อนำนักศึกษาเข้ารับชมการ
และสาธิตการตรวจพิสูจน์ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ในสังกัด พฐก.ต่อไป

วันที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.
ลงนามบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์
และข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด
ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมี พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ประมวลภาพกิจกรรมของ พฐก.
   

 


พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล
ผบก.พฐก.QR Code เว็บไซต์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ห้องปฎิบัติการ ที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025:2017กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
ได้รับการรับรองระบบงาน
หน่วยตรวจประเภท C
ตามข้อกำหนดทั่วไป
สำหรับหน่วยตรวจ
มอก.๑๗๐๒๐ - ๒๕๕๖
(ISO/IEC 17020:2012)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานจเรตำรวจ
กองสารนิเทศ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
การจัดการความรู้ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
แห่งชาติ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
สอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด.

           

        Police TV

TV3  TV5  TV7    mcot  Thai PBS  TV9 TV11

thairath  dailynews  dailynews  manager  komchadluck  khaosod


ยอดผู้เยี่ยมชม

counter of websitesกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕
Email : saraban_cpfsd.pfs@police.go.th