:: กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
   
 วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

   ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต
   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการ
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๙

   ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ

   นโยบายการบริหารราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙

   ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

 
แผ่นพับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจเอกสาร
 
คำแนะนำการเก็บวัตถุยาน
ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
 
แนวทางการตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
 
แผ่นพับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน
 
คำแนะนำการส่งตรวจของกลาง
ประเภทลายนิ้วมือแฝง
 
คำแนะการส่งตรวจยาเสพติด
 
คำแนะนำการส่งตรวจทางเคมี
 
คำแนะนำการส่งตรวจ
ด้วยเครื่องจับเท็จ

วันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก. เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับ DNA
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
การอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง

วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก. เข้าร่วมประชุมแนวทาง
การจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวน
โดยมี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ตร.

วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พฐก.
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก.ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยสยามและศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค
โรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
และดูงานตามกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัด พฐก.

วันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.
และข้าราชการตำรวจ พฐก.ได้เข้าร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ประมวลภาพกิจกรรมของ พฐก.
   

 


พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี
ผบก.พฐก.QR Code เว็บไซต์
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ห้องปฎิบัติการ ที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025:2005กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
ได้รับการรับรองระบบงาน
หน่วยตรวจประเภท C
ตามข้อกำหนดทั่วไป
สำหรับหน่วยตรวจ
มอก.๑๗๐๒๐ - ๒๕๕๖
(ISO/IEC 17020:2012)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานจเรตำรวจ
กองสารนิเทศ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
การจัดการความรู้ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
แห่งชาติ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
สอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด.

ปณิธานของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"พิสูจน์หลักฐานอย่างมีมาตรฐาน ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส"

      เรื่อง ยิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้(อ่าน)
      เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมและการเตรียมสารมาตรฐานสำคัญที่พบในพืชกระท่อม
            คือ ไมทราไจมีน (mitragynine) (อ่าน)

           

        Police TV

TV3  TV5  TV7    mcot  Thai PBS  TV9 TV11

thairath  dailynews  dailynews  manager  komchadluck  khaosod


ยอดผู้เยี่ยมชม

counter of websitesกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕
E-Mail : [email protected]