วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ฝ่ายอำนวยการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที
บุคลากรในหน่วยงาน     มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
            ๑.งานธุรการและสารบรรณ
            ๒.งานบริหารงานบุคคล
            ๓.งานคดีและวินัย
            ๔.งานนโยบายและแผนและงานยุทธศาสตร์
            ๕งานการเงินและงานบัญชี
            ๖.งานงบประมาณ
            ๗.งานส่งกำลังบำรุง
            ๘.งานสวัสดิการ
            ๙.งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
            ๑๐.งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            ๑๑.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
            ๑๒.งานศึกษาอบรม
            ๑๓.งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด
            รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
            ๑๔.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
            ๑๕.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
            ๑๖.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


             

             ติดต่อฝ่ายอำนวยการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙, โทรสารกลาง ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕