วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
พันธกิจ(Mission)

                      1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการตำรวจ การพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
                      2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
                      3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
                      4. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
                      5. สนับสนุนและดำเนินการฝึกอบรมผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานเฉพาะทางและตรวจสถานที่เกิดเหตุ
                      6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
                      7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕