วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

รายนามผู้บังคับบัญชา


ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ผู้บังคับการ พฐก. พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู
รองผู้บังคับการ พฐก. พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ
รองผู้บังคับการ พฐก. พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) พฐก. พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) พฐก. พ.ต.อ.หญิงปิยะเนตร ไชยหาญ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) พฐก. พ.ต.อ.กระจ่าง รักษ์ณรงค์
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) พฐก. -
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ พฐก.
พ.ต.อ.หญิงเพ็ญศรี บุญเฉลียว
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ พฐก.
พ.ต.อ.หญิงศิริพร จันทขันธ์
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ พฐก.
พ.ต.อ.หญิงกนกวรรณ สุขจิต


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕