วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
ผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พ.ต.อ.หญิงราตรี มหรรฆวุธ
รองผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

รองผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ (สบ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล
นักวิทยาศาสตร์ (สบ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

นักวิทยาศาสตร์ (สบ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division

อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕