วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

กลุ่มงานตรวจเอกสาร กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที
บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมของหน่วย            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่องรอยและเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

            ๒.ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียน ลายมือชื่อในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอย่างลายมือเขียน ลายมือชื่อตัวอย่างว่าเป็นลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่

            ๓.ตรวจพิสูจน์ตัวอักษรพิมพ์ดีดในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษรพิมพ์ดีดที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดของกลางว่าพิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกันหรือไม่

            ๔.ตรวจพิสูจน์ตัวอักษรพิมพ์ดีดในเอกสารของกลางแผ่นเดียวกันว่าพิมพ์ขึ้นในคราวเดียวกันหรือพิมพ์คนละครั้ง

            ๕.ตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อหาร่องรอยของการแก้ไข ขูดลบ ลบล้างด้วยน้ำยาเคมี

            ๖.ตรวจพิสูจน์ข้อความเดิมจากเอกสารที่มีการแก้ไขต่อเติม ลบล้างด้วยน้ำยาเคมี ตรวจเส้นหมึกที่เขียนตัดกันว่าเส้นใดเขียนก่อนหรือหลัง

            ๗.ตรวจพิสูจน์ข้อความที่เกิดจากรอยกดบนแผ่นกระดาษที่รองการเขียน

            ๘.ตรวจพิสูจน์ข้อความในเอกสารที่ถูกไฟไหม้ ซึ่อยู่ในลักษณะเกียมดำแต่ยังไม่แตกชำรุด

            ๙.ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร

            ๑๐.ตรวจพิสูจน์ร่องรอยต่างๆบนเอกสารและวัตถุพยานอื่นๆ เช่น รอยฉีกขาด รอยตัด รอยกด รอยประทับตราต่างๆ

            ๑๑.ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปน์ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน

            ๑๒.ตรวจรอยตราบนไม้ของกลางในที่เกิดเหตุ

            ๑๓.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

            ๑๔.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


                        

                        ติดต่อ กลุ่มงานตรวจเอกสาร กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"โทรศัพท์กลาง: ๐-๒๒๐๕-๒๑๑๔ โทรสารกลาง ๐-๒๒๐๕-๑๖๗๓"กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕