วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที่
บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมของหน่วย

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

             มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง
ตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง
โดยอ้างอิงจาก : Friction Ridge Examination Methodology for Latent Print Examiners,SWGFAST,8/22/02 ver.1.01

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้


             ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
             ๒.ตรวจลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
             ๓.ตรวจพิสูจน์จุดลักษณะสำคัญของลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง
             ๔.ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝงกับลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าตัวอย่าง เพื่อยืนยันตัวบุคคล
             ๕.ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าปัญหากับลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าตัวอย่าง ในคดีแพ่งและคดีอาญา
             ๖.ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ
             ๗.รวบรวมจัดทำสารบบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง
             ๘.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลางเก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์
             ๙.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย        

             
ติดต่อกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๗กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕