วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที่
บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมของหน่วย


กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

           มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

           ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

           ๒.ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา

           ๓.ตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์

           ๔.ตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ

            ๕.ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

            ๖.ตรวจเปรียบเทียบเส้นผม เส้นขนมนุษย์

            ๗.ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)

            ๘.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ -ส่งของลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

            ๙.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


               

               


ติดต่อ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"โทรศัพท์กลาง: ๐-๒๒๐๕-๑๗๕๑ โทรสารกลาง: ๐-๒๒๐๕-๑๒๗๗"


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕