วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


     รายการหลัก

            เกี่ยวกับ พฐก.
                  ประวัติความเป็นมา
                  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
                  โครงสร้างหน่วยงาน
                  รายนามผู้บังคับบัญชา
                  ผู้บริหารระดับสูง

            ประกาศคำสั่ง
                  คำสั่ง สพฐ./พฐก.

            ฝ่ายอำนวยการ
                  ธุรการ/การเงิน/ยุทธศาสตร์

            งานตรวจพิสูจน์
                  กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
                  กลุ่มงานตรวจเอกสาร
                  กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
                  กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
                  กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
                  กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
                  กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
                  กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

            คำรับรองปฏิบัติการ
                  คำรับรองปฏิบัติการ ๒๕๕๑
                  คำรับรองปฏิบัติการ ๒๕๕๒
                  คำรับรองปฏิบัติการ ๒๕๕๓
                  คำรับรองปฏิบัติการ ๒๕๕๔

            จัดซื้อจัดจ้าง
                  ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
                  ลงนามสัญญาซื้อขาย

            ติดต่อเรา
                  ติดต่อเรา


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Scientific Crime Detection Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕