วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

ภาพกิจกรรม กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พ.ศ.๒๕๖๑


วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์ นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ พฐก.
แก่ นศ. คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น.
พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.สพฐ.ตร.
และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ได้ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้
กับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือต่อไปในอนาคตต่อ

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ได้ตอบข้อซักถาม
และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ 4) กคพ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก. แก่คณะผู้เข้ารับการอบรม
และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรอัยการผู้ช่วย ภาควิชาการ รุ่นที่ 54
ณ ห้องประชุม บช.ก.

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๖๑
ร.ต.อ.สุตนันท์ ดวงสูงเนิน นวท.(สบ ๒) กคม.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภารกิจของ พฐก.
แก่ นศ. วท.บ.(เคมี) ม.ธรรมศาสตร์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายภาระกิจ และตอบข้อสงสัย
แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๙
ณ ห้อง ประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันพุธที่ 18 เมษายน 61
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๕ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

คณะนิสิตและอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน ๒๙ คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
โดยมี พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ นวท.(สบ ๔) กนฝ.พฐก.
ได้กล่าวบรรยายสรุป ภารกิจของ พฐก. แก่ผู้เข้าดูงาน
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.ธนสิทธิ แตงจั่น นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก.
กล่าวบรรยายภารกิจ พฐก. แก่ ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร ตวท. รุ่นที่ ๑๘ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันศุกร์ที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม นวท.(สบ ๔) กชว.พฐก.
กล่าวบรรยายภารกิจ พฐก. แก่ พล.ต.อ.อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
และคณะอาจารย์หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๙ คน
ณ ห้องประชุม กนฝ.พฐก.

วันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง พรสวรรค์ คล้ายสุบรรณ์ นวท.(สบ ๔) กอส.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก. แก่ คณะอาจารย์
และนักศึกษาม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน ๓๗ คน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๔) กสก.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก. แก่ นศ.แพทย์ ชั้นปีที่ ๕
จาก รพ.ชัยภูมิ จำนวน ๘ คน ณ ห้องประชุม กนฝ.พฐก.

วันพุธที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นวท.(สบ ๔) กอป.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่ของ พฐก. แก่ ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ นาย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพุธที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
ได้บรรยายภารกิจและหน้าที่แก่ นศ.และอาจารย์
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน ๕๐ คน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.พ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.
พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๔) พฐก
ได้ร่วมต้อนรับและบรรยายภารกิจ ตอบข้อซักถาม
แก่ผู้อบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ ๕ จำนวน ๘๐ นาย
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันจันทร์ที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค นวท.(สบ ๔) กชช.พฐก.
เป็นวิทยากรต้อนรับละบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสำนักงานสอบสวนตำรวจ
ประเทศบังคลาเทศ จำนวน ๒๐ นาย
เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.

วันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.หญิงเพ็ญศรี บุญเฉลียว นวท.(สบ๔) กชช.พฐก.
ให้การต้อนรับละบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของ พฐก.
แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน
รุ่นที่ ๙ จำนวน ๒๗ นาย และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย
เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕