วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที
บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมของหน่วย

            


            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปืนและร่องรอยบนวัตถุ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

            ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

            ๒.ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

            ๓.ตรวจหาเขม่าปืนที่มือศพ และบนส่วนต่างๆของร่างกายผู้ต้องสงสัย์

            ๔.ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุนปืน

            ๕.ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของและตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฎบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนหรือไม่

            ๖.ตรวจหาเขม่าปืนภายในลำกล้องปืน เสื้อผ้า และวัตถุพยานอื่นๆ

            ๗.ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจ่กอาวุธปืนที่ต้องสงสัยหรือไม่

            ๘.ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นเครื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ เป็นอาวุธปืน
               และเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาติให้หรือไม่

            ๙.ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน

            ๑๐.ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไข เครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจำปืน

            ๑๑.ตรวจเปรียบเทียบร่องรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟัน และรอยอื่นๆบนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับรอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือ
               เครื่องใช้ที่ต้องสงสัย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวกันหรือไม่

            ๑๒.ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
               ด้วยระบบอัตโนมัติ

            ๑๓.ควบคุม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้ภายใต้มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องมือแต่ละชนิด

            ๑๔.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลางเก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

            ๑๕.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


            


ติดต่อ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"โทรศัพท์กลาง: ๐-๒๒๐๕-๒๖๔๓ ,๐-๒๒๐๕-๒๖๔๐"กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕