วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที่
บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมของหน่วย

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง,นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย จับเท็จ ร่องรอยการเฉี่ยวชน สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

            ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

            ๒.ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์

            ๓.ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

           ๔.ตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

            ๕.ตรวจพิสูจน์วัถตุของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่างๆ

            ๖.ตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น้ำมันปลอมปน

            ๗.ตรวจพิสูจน์สารเคมี

            ๘.ตรวจพิสูจน์สี

            ๙.ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางเคมี เช่น คราบน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมีไวไฟ

            ๑๐.ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เตารีด พัดลม และอุปกรณืเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

            ๑๑.ตรวจพิสูจน์การดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไไฟฟ้า

            ๑๒.ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ

            ๑๓.ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและเส้นใย

            ๑๔.ตรวจเปรียบเทียบของกลางต่างๆ เช่น สี กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย ฯลฯ

            ๑๕.ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

            ๑๖.ตรวจพิสูจน์ของกลางอื่นๆทางเคมีและฟิสิกส์

            ๑๗.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

            ๑๘.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


                         

                         


ติดต่อ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"โทรศัพท์กลาง: ๐-๒๒๐๕-๑๐๙๖ โทรสารกลาง ๐-๒๒๐๕-๑๒๗๗"กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕