วิสัยทัศน์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นตำรวจมืออาชีพด้านพิสูจน์หลักฐาน เพื่อความผาสุกและเป็นที่รักของประชาชน 

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

หน้าหลัก
ภารกิจและหน้าที่
บุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมของหน่วย

 

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

           ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

           ๒.ตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

           ๓.ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

           ๔. ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวีดีทัศน์

           ๕.ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

           ๖.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

           ๗.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           ๘.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


       
       

 


ติดต่อ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
"โทรศัพท์กลาง: ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๒"


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕