วิธีการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) 


        การป้องกันไวรัสสำหรับระบบเครือข่าย

        ความเสี่ยงภัยด้านระบบเครือข่าย

        ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม


กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
Central Police Forensic Science Division
อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๐๕-๑๗๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๙๒๘, ๐-๒๒๐๕-๖๙๘๕